Program

Pozvánka na konferenci ke stažení zde.

18. října 2017 (středa) - Zdravotnické zaměření

TBC U SENIORŮ – aktuální situace s kasuistikami
prof. MUDr. Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, CSc., MU Brno - FN Brno 

PALIATIVNÍ PŘÍSTUPY U SENIORŮ S DEMENCÍ                                            doc. prim. MUDr. Mgr. Jan LUŽNÝ, Ph.D. - Jarmila HLOBILKOVÁ – ROZSYPALOVÁ, Psychiatrická nemocnice Kroměříž 

GERIATRICKÝ  PACIENT V DIALYZAČNÍ PÉČI                                               Prim. MUDr. Martina NOVÁKOVÁ, CNP - LDN, FN Motol 

STÁŘÍ, SMRT A EKONOMIKA - diskurz o neomaltuziánství, stříbrné ekonomice, byznysu se smrtí, úctě k životu a nechávání zemřít "životy nehodné života" v kontextu demografické změny                                            MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc., COMFORT CARE, Praha 

PACIENT S HYPOCHONDRICKOU PORUCHOU                                           MUDr. Mgr. Marek PÉREZ, PhD., MBA, MEDITRINE - psychiatrické ordinace Ostrava, Havířov

PNEUMONIE V SENIORSKÉM VĚKU                                                            MUDr. Monika ŽURKOVÁ, FN Olomouc 

LÉČBA REVMATOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ VE STÁŘÍ                           MUDr. Martin ŽUREK, Ph.D., FN Olomouc 

NEOBVYKLÝ ÚVODNÍ PŘÍZNAK KARCINOMU HLAVY PANKREATU U STARŠÍHO NEMOCNÉHO                                                                                     MUDr. Tereza EFFENBERGEROVÁ, MU Brno - FN Brno 

MODERNÍ HOJENÍ RAN S POUŽITÍM MEDOVÉHO KRYTÍ ACTILITE (kazuistika)                                                                                                              Michaela KOPÁČKOVÁ, FN Motol, Praha 

SENIOR S AORTÁLNÍM ANEURYZMATEM TYPU A – kasuistika                 MUDr. Marek ŠKORŇA, Masarykova univerzita - FN Brno 

TAVI - řešení nejčastější chlopenní vady i pro ty nejstarší                  MUDr. Martin PORZER – MUDr. Jan MRÓZEK, FN Ostrava

LÉČIT GERONTOLOGICKÉ PACIENTY S PORUCHAMI RYTMU STEJNĚ JAKO MLADÉ?                                                                                                      MUDr. Jiří PLÁŠEK, Ph.D. - MUDr. Jaroslav ŠIPULA, CSc., FN Ostrava 

TELEMEDICÍNA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH                                                 Mgr. Jindra KOSINOVÁ - Ing. Martin PECH, Národní dohledové centrum

ALZHEIMEROVA DEMENCE - když onemocní rodič                                        Bc. Eva ZWYRTKOVÁ, SZŠ a VOŠZ Ostrava

19. října 2017 (čtvrtek) - Sociální zaměření

ETICKÉ ASPEKTY PRÁCE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH
doc. PhDr. Jiří JANKOVSKÝ Ph.D., Jihočeská univerzita, České Budějovice

ETIKA A ETIKETA  - respekt k životnímu pohybu v praxi                       MUDr. Jiří JEŽEK, AGNES Praha

JAK SPOLU SOUVISÍ ETIKA A ETIKETA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH?      Mgr. Lenka WASZUTOVÁ, MBA, Slezská diakonie, Český Těšín

EDUKACE A SUPERVIZE PRO OSOBY PEČUJÍCÍ O SENIORY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ                                                                                                       Mgr. Markéta VACULOVÁ, metodik a supervizor, Ostrava

EDUKACE PEČUJÍCÍCH JAKO VZÁJEMNÉ OBOHACOVÁNÍ - zkušenosti z integrace paliativní péče do domova pro seniory                                   Mgr. et Ing. Matěj LEJSAL - Mgr. Jana HRACHOVÁ, Domov Sue Ryder, Praha

KONCEPTY PÉČE V DOMOVÉ PRO SENIORY IRIS – jejich zavádění do praxe                                                                                                                   Mgr. Lenka MARCALÍKOVÁ, Domov pro seniory Iris, Ostrava

NEBOJTE SE PEČOVAT – vzdělávání neprofesionálních pečujících – zkušenosti z praxe                                                                                         PhDr. Marie MONSPORTOVÁ, Charita Ostrava

MOBILNÍ DOBROVOLNICKÁ KAVÁRNA – zvýšení kvality péče pro dlouhodobě nemocné a seniory                                                                     Ing. Mgr. Romana BÉLOVÁ, Slezská diakonie, Český Těšín

REMINISCENCE – přehled českých a zahraničních výzkumů                    Mgr. Jarmila SIVEROVÁ, Ph.D., Dům sociálních služeb - Městská nemocnice Ostrava

DŘÍVE VYSLOVENÁ PŘÁNÍ                                                                              Doc. PhDr. Marie MACKOVÁ, PhD., Vysoká škola sociálně správní, Havířov

VZPOMÍNEJME, KDYŽ PEČUJEME – představení projektu                       Mgr. Renáta NENTVICHOVÁ NOVOTNÁ - Reminiscenční centrum

20. října 2017 (pátek) -  XX. GDO, 3. den - Program pro laickou veřejnost

Třetí den Gerontologických dnů Ostrava je určen seniorům a široké laické veřejnosti. V rámci připraveného programu budou mít příležitost poradit se s odborníky, poslechnout si zajímavé přednášky a navštívit prodejní výstavu.